Agentavtalets innehåll

Advokat Magnus Brorsson

Här är några av de absolut viktigaste punkterna att reglera i ett agentavtal.


 • Vilka är parterna?
 • vilka produkter/tjänster omfattas av avtalet?
 • Vilket geografiskt område avser avtalet?
 • Har agenten någon form av ensamrätt och hur ser den i så fall ut?
 • Vad ska agenten göra?
 • Vad har agenten rätt att göra?
 • Vad ska huvudmannen göra?
 • Vad bestämmer agentens rätt till ersättning?
 • Hur ska agentens ersättning beräknas?
 • Eventuella konkurrensbegränsningar. Observera att konkurrensklausuler måste stämmas av mot konkurrenslagstiftningen.
 • Avtalets giltighetstid
 • Ska avtalet kunna sägas upp i förtid och i så fall på vilka grunder?
 • Vad ska hända vid avtalets upphörande. Enligt agentlagen har agenten rätt till avgångsvederlag.
 • Vilket lands lag ska reglera avtalet och hur ska eventuella tvister lösas?